Thể lực đứng đầu há phải tiền
Luyện rèn võ thuật vẫn thường xuyên
Tiền nhiều thượng võ mua chẳng được
Vui mạnh sống lâu khác gì Tiên